úvod informace služby galerie různé kontakt

 

Různé

Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 3 týdny ode dne konání obřadu v kanceláři, kde byl pohřeb objednán.
Úmrtní list zemřelého bude zaslán na adresu objednavatele matrikou městského /obecního úřadu / dle místa úmrtí.
Urnu s ostatky jsme povinni uskladňovat po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu.
Pozůstalost /dědické řízení/ vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtí list
Rozptyl znamená - upravený popel z urny se na předem určeném místě rozptýlí, nejvhodnější jsou rozptylové loučky na hřbitovech nebo jiná vybraná místa dle přání objednavatele /zahrady, louky, lesy, hory, vodní plochy/

Informace o nároku na pracovní volno
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu volno s náhradou mzdy -
když Vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchyně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili ve společné domácnosti.

Pohřebné
Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na územ České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5000,-- Kč.
Pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.